Dindyméne


Dindyméne

DINDYMÉNE, es, Gr. Δινδυμήνη, ης, ein Beynamen der Cybele, welchen sie von dem Berge Dindymon hat. Strabo lib. XII. p. 575. Es lag solcher, nach einigen, in Phrygien, bey der Stadt Pessinunte, Idem ibid. nach andern aber in Troas. Stephanus Byz. in Δίνδυμα. Er war insonderheit berühmt, weil der Cybele Gottesdienst zu Nachtzeit auf demselben pflegte begangen zu werden. Es befand sich aber auch eben dergleichen Berg mit einem berühmten Tempel der Cybele in Mysien, bey der Stadt Cyzikum. Schol. Apollon. ad lib. I. v. 985. Da auch dieser Göttinn Mutter Dindyma geheißen haben soll, Diod. Sic. lib. III. c. 58. p. 134. so steht so gewiß eben nicht zu sagen, woher sie eigentlich solchen Beynamen erhalten habe.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Dindymene — This article is about Phrygian goddess. For the trilobite genus, see List of trilobites. Dindymene, in ancient Phrygian mythology, is one of the names of Cybele, mother of the gods. Temples to Dindymene were built in parts of ancient Ionia, such… …   Wikipedia

  • Dindymene — noun great nature goddess of ancient Phrygia in Asia Minor; counterpart of Greek Rhea and Roman Ops • Syn: ↑Cybele, ↑Great Mother, ↑Magna Mater, ↑Mater Turrita • Instance Hypernyms: ↑Phrygian deity …   Useful english dictionary

  • Dindymene (genus) — For the nature goddess, see Dindymene. Dindymene Temporal range: middle Ordovician–Late Ordovician …   Wikipedia

  • Didyma — Didyma(Δίδυμα) (Didim) Enriched mouldings from the third century rebuilding …   Wikipedia

  • CYBELE — Caeli ac Terrae filia, Saturni uxor, aliis nominibus Obs, Rhea, Vesta, Magna mater, Dindymene, et Berecynthia appellata. Cybele atem dicta putatur a Cybelo Phrygiae monte, ubi eius sacra, quae Tertullianus, Apolog. ridet, primo creduntur… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • DINDYME — montes Troadis. Steph. Thessaliae item, et Phrygiae magnae; Ferr. Unde Dindymene Cybele dicitur. Emendandus Hesych. Δινδύμην, μήτηρ θεῶν ἀπὸ Δινδύμων ὀρῶν τῆς Φρυγίας. Rescribe Δινδύμη, vel Δινδυμίην, μητέρα, etc. Horat. Carm. l. 1. Od. 16. v. 5 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Magna Mater — prop. n. A great nature goddess of ancient Phrygia in Asia Minor; the counterpart of the Greek {Rhea} and the Roman {Ops}. Syn: Cybele, Dindymene, Great Mother, Mater Turrita. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Ops — Magna Mater Magna Mater prop. n. A great nature goddess of ancient Phrygia in Asia Minor; the counterpart of the Greek {Rhea} and the Roman {Ops}. Syn: Cybele, Dindymene, Great Mother, Mater Turrita. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Rhea — Magna Mater Magna Mater prop. n. A great nature goddess of ancient Phrygia in Asia Minor; the counterpart of the Greek {Rhea} and the Roman {Ops}. Syn: Cybele, Dindymene, Great Mother, Mater Turrita. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Cybele — This article is about the Anatolian Earth Goddess. For other uses of Magna Mater, see Magna Mater (disambiguation). For other uses of Cybele, see Cybele (disambiguation). Full faced Luvian rock carving of the Phrygian Cybele in Mount Sipylus… …   Wikipedia