Televtagoras


Televtagoras

TELEVTAGŎRAS, æ, Gr. Τελευ ταγόρας, ου, ( Tab. XVII.) des Herkules Sohn, welchen er mit der Lysidice, des Thespius Tochter, zeugete. Apollod. l. III. c. 7. §. ult.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.