Larissaea


Larissaea

LARISSAEA, æ, Gr. Λαρισσαία, ως, ein Beynamen der Minerva, welche ihren Tempel an dem Flusse Larissus, zwischen Elis und Achaia, hatte. Pausan. Ach. c. 17. p. 429.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • APELLES — I. APELLES Cous, pictoreximius, ingemiô, et gratiâ, quam in se maxme iactabat, praestantissimus, voluminibus etiam apud Perseum discipulum editis, quae artis suae doctrinam continerent. Floruit Alexandri M. temporibus, qui ab illo tantum depingi… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CORONIS — I. CORONIS Dea fuit, quae in Sicyone colebatur, cuius tamen simulacrum peculiare templum nullum habuit, sed, cum sacrificii tempus accessit, id in Palladis sacraria transferebant, honoreque prosequebantur. II. CORONIS nota quam Veteres in fine… …   Hofmann J. Lexicon universale